Himeki Games

Follow Hoshiko in this modern hardcore danmaku SHMUP about revenge, friendship and honour.
Shooter